Regulamin sklepu polinfor.pro

 

Sklep internetowy polinfor.pro należy do spółki Polinfor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jankowickiej 76A/2, 44-200 Rybnik – zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000470845, NIP: 6423183703, REGON: 243322050.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem email: team@polinfor.pro

Sklep prowadzi sprzedaż usług cyfrowych i treści cyfrowych na terenie Polski.

 

§ 1 Definicje

Dla uproszczenia regulaminu przyjmujemy następujące znaczenie pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych czyli Konsument lub osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu od Sprzedawcy a więc zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną  jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawiera ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą ale Umowa nie ma dla niego przeznaczenia zawodowego,
 4. Regulamin – ten regulamin, dostępny pod adresem: https://polinfor.pro/regulamin/
 5. Sklep – sklep internetowy polinfor.pro
 6. Sprzedawca – Polinfor sp. z o. o.

 

§ 2 Wstęp

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej zakupu usług cyfrowych i (zakupu dostępu do) dostarczenia treści cyfrowych opisanych w Sklepie.
 2. Regulamin ustala warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do użytkowania Sklepu przez Kupującego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez urządzenie Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie Sklepu nie wynikające z winy Sprzedawcy. Do użytkowania sklepu na urządzeniu Kupującego wystarczą: dostęp do Internetu, system operacyjny, przeglądarka internetowa, adres e-mail.
 4. Do korzystania z treści cyfrowych oferowanych w Sklepie niezbędne jest spełnienie co najmniej minimalnych warunków technicznych przez urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, system operacyjny, przeglądarka internetowa, przeglądarka plików .pdf, adres e-mail.
 5. W przypadku, kiedy skorzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych wymogów technicznych na urządzeniu Kupującego, wymogi taki wskazane zostaną w opisie takiej treści cyfrowej w Sklepie.
 6. Sprzedawca nie zezwala na zakup anonimowo lub pod pseudonimem.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 8. Kupujący zobowiązuje się do NIE przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub szkodliwym dla systemów informatycznych Sklepu, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie.

 

§ 3 Usługi elektroniczne

 1. Za pomocą systemów informatycznych Sklepu, Sprzedawca wykonuje na rzecz Kupującego usługi elektroniczne.
 2. Bazową usługą świadczoną drogą elektroniczną dla Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu dokonania zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Dokonanie zamówienia może odbywać się bez zakładania i posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są bezpłatne. Płatne są jednak umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa Kupującemu i  bezpieczeństwa transferu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu uzyskania lub modyfikacji danych osobowych przez osoby i podmioty nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podjął starania w celu zapewnienia w pełni poprawnego i bezbłędnego funkcjonowania Sklepu. Natomiast żaden człowiek, program lub maszyna nie są doskonałe więc Sprzedawca informuje o możliwości wystąpienia błędów i problemów w funkcjonowaniu Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, w szczelności podczas procesu zakupu i przetwarzania płatności.
 6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłosić Sprzedającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail team@polinfor.pro Podczas reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4 Zastrzeżone prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie lub majątkowe prawa autorskie lub licencje przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie, szczególnie odpłatne lub wiążące się z odniesieniem korzyści przez Kupującego, treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że treści cyfrowe do, których dostęp wykupił może pobrać oraz korzystać z nich na nieograniczonej ilości urządzeń ale jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 

§ 5 Zawieranie umów

 1. Kupujący może złożyć zamówienie bez uprzedniego założenia konta użytkownika w Sklepie, w takim przypadku zostanie utworzone nowe konto użytkownika na podstawie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia, Kupujący otrzyma dane do logowania na konto użytkownika na adres email podany w formularzu zamówienia.
 2. Kupujący posiadający już konto użytkownika w Sklepie może złożyć zamówienie po uprzednim zalogowaniu na swoje konto.
 3. Złożenie zamówienia realizowane jest poprzez wypełnienie formularza zamówienia po wcześniejszym dodaniu do koszyka  Sklepu wybranych przez Kupującego treści cyfrowych. W formularzu niezbędne jest podanie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Dla dokonania zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu, z który Kupujący powinien wcześniej w całości przeczytać. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 4. Finalizację procesu składania zamówienia Kupujący wykonuje na stronie https://polinfor.pro/koszyk/ klikając w przycisk finalizujący zamówienie “Przejdź do płatności”. Kliknięcie w przycisk finalizacji zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego o zawarciu ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie wybranych przez Kupującego treści cyfrowych.
 5. Kupujący przy składaniu zamówienia i płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie odesłany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem wykonania płatności za zamówienie.
 6. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zamówienie złożone przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zostanie anulowane a środki wpłacone przez taką osobę zostaną zwrócone. Sprzedawca nie wykona usługi cyfrowej i nie dostarczy treści cyfrowej takiej osobie.

 

§ 6 Dokonanie płatności

 1. Jedyną akceptowaną przez Sprzedającego metodą płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne, są obsługiwane przez zewnętrznego operatora płatności: Paynow (https://paynow.pl/)
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Sprzedający wystawia faktury, zostaną one doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Bedą również dostępne do pobrania na koncie użytkownika Kupującego w Sklepie.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

§ 7 Dostarczenie usług cyfrowych, treści cyfrowych czyli wykonanie umowy

 1. Wykonanie zamówienia zawierającego treści cyfrowe następuje za pomocą automatycznego przesłania na adres e-mail Kupującego wiadomości zawierającej instrukcję pobrania oraz linki służące do pobrania zakupionych treści cyfrowych.
 2. W momencie pobrania treści cyfrowych przez Kupującego na swoje urządzenie następuje całkowite wykonanie umowy ze Sprzedającym.
 3. Usługę cyfrową uznaje się za dostarczoną w momencie gdy Kupujący lub wybrane przez niego urządzenie, uzyskał do niej dostęp lub gdy otrzymał od Sprzedającego raport wykonania usługi.
 4. Usługi cyfrowe są dostarczane przez Sprzedającego w terminie do 30 dni roboczych od daty zapłaty przez Kupującego. W przypadku braku dostarczenia usługi cyfrowej w tym terminie Kupujący otrzyma zwrot zapłaty.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku całkowitego wykonania umowy przez Sprzedawcę prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje.
 3. Żeby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy za pomocą stosownego oświadczenia, kupujący może wysłać pismo pocztą elektroniczną na adres email Sprzedającego podany w Regulaminie.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego (czyli jeśli umowa nie została wcześniej wykonana w całości przez Sprzedającego), Sprzedawca zwróci Kupującemu płatności za treści cyfrowe co do, których Kupujący dokonał skutecznego odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni roboczych.

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawcę obowiązuje rękojmia za wady
 3. Jeśli Kupujący wykryje wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając swoje roszczenie związane z wadą lub składając stosowne oświadczenie.
 4. Kupujący może składać wszelkie reklamacje oraz kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres email podany w Regulaminie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, kancelaria prawna, firma hostingowa, pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu.
 2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 5. Sklep mitle.pl oraz serwis polinfor.pro wykorzystuje technologię plików cookies.
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi i plikami cookies opisane są w polityce prywatności pod adresem: https://polinfor.pro/polityka-prywatnosci/

 

§ 11 Pozasądowe metody rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca zgadza się na poddanie ewentualnych sporów wynikających z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły będą określone za porozumieniem stron.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 12 Pozostałe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert lub promocji i zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w ich przypadku właściwość sądu stosowana jest na zasadach ogólnych.
 4. Regulamin Sklepu obowiązuje od dnia 20.05.2023 r.

Zespół polinfor.pro dziękuje Ci za czas poświęcony na czytanie regulaminu.

 

 

 

 

Regulamin serwisu polinfor.pro

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych “polinfor.pro”, działających pod adresem https://polinfor.pro
 • Usługodawca – firma “Polinfor sp. z o. o.” z adresem siedziby: Jankowicka 76A/2, 44-200 Rybnik, NIP: 6423183703, REGON: 243322050
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

   

  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mailW przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@polinfor.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 698 327 315

  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.